Rachunkowość spółki – program szkolenia

I. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I – 80 godzin

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości

– Rachunkowość spółki jako najważniejszy element systemu informacyjnego jednostki

– Podstawowe pojęcia i definicje oraz funkcje, zadania i części składowe
rachunkowości

– Istota i znaczenie założeń koncepcyjnych i cech jakościowych
sprawozdań finansowych
a) założenia memoriału i kontynuacji działalności
b) główne cechy jakościowe sprawozdania finansowego
c) nadrzędne zasady rachunkowości

– Harmonizacja rachunkowości na świecie i w Europie
a) organizacje międzynarodowe zajmujące się harmonizacją
rachunkowości
b) rola, znaczenie i zastosowanie Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej i dyrektyw Unii Europejskiej
dotyczących rachunkowości

2.Rachunkowość spółki – Bilans oraz rachunek zysków i strat

– Struktura aktywów bilansu jednostek (przedsiębiorstw) prowadzących
działalność produkcyjną, usługową i handlową
– Struktura pasywów bilansu jednostek (przedsiębiorstw) prowadzących
działalność produkcyjną, usługową i handlową
– Równowaga bilansowa; równanie bilansowe – jego znaczenie i
wykorzystanie w rachunkowości
– Elementy rachunku zysków i strat
– Zasady sporządzania bilansu uproszczonego rachunku zysków
i strat

3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze) zasady ich
dokumentowania oraz ewidencji

– Rodzaje zdarzeń gospodarczych i ich wpływ na bilans
– Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych; treść dowodów korekta
błędnie wystawionych dowodów księgowych
– Kontrola i kwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych
– Zapisy księgowe, ich treść i struktura

– Konto jako podstawowe urządzenie służące do ewidencji operacji
gospodarczych
a) cechy, rodzaje i klasyfikacja kont
b) podstawowe zasady funkcjonowania kont bilansowych, wynikowych
i pozabilansowych
c) pozioma i pionowa podzielność kont
d) łączenie kont

– Zasady ewidencji typowych operacji bilansowych i wynikowych

4. Rachunkowość spółki – Prowadzenie ksiąg rachunkowych

– Zakres podmiotowy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

– Dziennik
a) funkcje dziennika
b) zasady prowadzenia dziennika w różnych technikach księgowości

– Konta księgi głównej
a) zasada podwójnego zapisu
b) funkcje kont księgi głównej
c) zasady i terminy otwierania, prowadzenia i zamykania kont księgi
głównej w różnych technikach księgowości
d) poprawianie błędów księgowych

– Konta ksiąg pomocniczych
a) zasada powtarzanego zapisu i możliwość oraz cel prowadzenia kont
ksiąg pomocniczych bez przestrzegania tej zasady
b) funkcje kont ksiąg pomocniczych
c) zasady i terminy otwierania, prowadzenia i zamykania kont ksiąg
pomocniczych w różnych technikach księgowości

– Kryteria oceny podsystemów rachunkowości informatycznej
a) sposób realizacji podstawowych zasad księgowości podwójnej
b) zgodność z przepisami prawa
c) dostosowanie funkcji informacyjnych do potrzeb jednostki

– Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald
kont ksiąg pomocniczych
– Obowiązek i zasady uzgadniania ksiąg rachunkowych
– Kryteria uznawania ksiąg rachunkowych za prowadzone rzetelnie,
bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco
– Miejsce prowadzenia i zasady przechowywania ksiąg rachunkowych
– Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

5. Inwentaryzacja

– Zasady, metody, technika, częstotliwość i terminy przeprowadzania
inwentaryzacji aktywów i pasywów
– Ustalanie oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych i ich ujęcie
w księgach rachunkowych

6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)

– Wymogi ustawowe odnośnie dokumentacji przyjętych przez jednostkę
zasad (polityki) rachunkowości
– Dokumentacja zasad emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych
– Dokumentacja zasad, terminów i sposobów przeprowadzania
inwentaryzacji
– Dokumentacja zasad sprawowania kontroli wewnętrznej wspierającej
system rachunkowości jednostki

II. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE – 40 godzin

1. Makroekonomia

– Podstawowe pojęcia
a) makroekonomia i mikroekonomia – zakres pojęcia
b) dobra i kryteria ich podziału
c) zasoby gospodarcze (naturalne, ludzkie, kapitałowe)
d) systemy analizy makroekonomicznej
e) produkcja, produkt, koszt, cena
f) konsumpcja, inwestycje, oszczędności

– Funkcjonowanie rynku
a) rynek i konkurencja na nim (formy konkurencji)
b) problematyka ingerencji państwa w funkcjonowanie rynku
(interwencjonizm państwowy)
c) systemy gospodarcze
d) równowaga na rynku
e) efektywność gospodarowania w różnych strukturach rynkowych

– Produkt i dochód narodowy
a) rachunek dochodu narodowego (ujęcie realne i nominalne)
b) PKB i PNB
c) dyspozycyjny dochód ludności
d) tempo wzrostu dochodu narodowego
e) czynniki utrudniające porównywalność w czasie dochodu narodowego
f) zachwianie równowagi w gospodarce a kwestie rachunku dochodu
narodowego

– Polityka monetarna i fiskalna
a) bank centralny jego rola i funkcje
b) polityka monetarna i jej instrumenty
c) polityka podatkowa państwa
d) funkcje podatków i kryteria ich klasyfikacji
e) źródła dochodu państwa o charakterze pozapodatkowym

– Handel zagraniczny i bilans płatniczy
a) bilans płatniczy państwa
b) rachunek obrotów bieżących i kapitałowych
c) wpływ eksportu netto na PNB
d) stopa procentowa i kurs walutowy
e) stopień wymienialności pieniądza
f) kwota importowa

– Problematyka popytu i podaży
a) popyt i podaż oraz ich wzajemne oddziaływanie
b) czynniki kształtujące popyt i podaż

2. Mikroekonomia

– Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
a) cechy przedsiębiorstwa
b) formy prawne działalności podmiotów gospodarczych
c) cele przedsiębiorstwa
d) procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne
działalności gospodarczej
e) racjonalność i efektywność jako przesłanki funkcjonowania
przedsiębiorstwa
f) czynnik czasu i ryzyka w funkcjonowaniu firmy

– Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa
a) wskaźniki ekonomiczne jako narzędzia oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa
b) metody oceny racjonalności wykorzystania rzeczowego majątku
trwałego
c) ocena racjonalności inwestycji w tym aktywa finansowe
d) ocena gospodarowania rzeczowym majątkiem obrotowym
e) metody zarządzania należnościami
f) kapitały własne i zobowiązania jako źródła finansowania aktywów
g) ocena efektywności działalności gospodarczej na podstawie
rachunku zysków i strat
h) koncepcje gospodarowania czynnikiem ludzkim
i) ocena ryzyk obciążających jednostkę gospodarczą na podstawie
informacji pozabilansowych

– Problematyka wykorzystania kapitałów
a) rola kapitałów w realizacji celów przedsiębiorstwa
b) charakterystyka źródeł powstania kapitałów (kryteria podziału)
c) ocena stopnia wykorzystania kapitałów własnych i obcych
d) efekt dźwigni finansowej
e) efektywność gospodarowania kapitałami z punktu widzenia korzyści z
zainwestowanego przez udziałowców kapitału
f) metody oceny nakładów inwestycyjnych (próg rentowności)
g) ryzyko jako nieodłączny element inwestowania

– Organizacja procesów gospodarczych
a) istota procesów gospodarczych realizowanych przez przedsiębiorstwo
b) zasady organizowania procesów gospodarczych
c) cechy, typy i formy organizowania produkcji
d) reguły ustalania cen sprzedaży
e) metody kosztowe ustalania ceny (marża brutto, netto i marża
na pokrycie)
f) polityka opustów cenowych

3. Zarządzanie i funkcje rachunkowości

– Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
a) elementy podsystemów realizacji celów przedsiębiorstwa
b) otoczenie przedsiębiorstwa – elementy, kryteria podziału
c) podejście systemowe i sytuacyjne w analizie wpływu otoczenia
na podmiot gospodarczy

– Kierowanie, zarządzanie, kontrolowanie
a) zarządzanie, kierowanie, kontrolowanie – zdefiniowanie pojęć
b) władza organizacyjna i czynniki ją kreujące
c) role kierownicze w procesie zarządzania
d) zależność między kwalifikacjami kierowników a ich usytuowaniem
w hierarchii organizacji

– Podejmowanie decyzji gospodarczych
a) ujęcie przedmiotowe i podmiotowe problemu decyzyjnego
b) kryteria podziału problemów decyzyjnych
c) decydowanie – teorie podejmowania decyzji
d) techniki podejmowania decyzji
e) niepewność (ryzyko) jako nieodłączny element decydowania
f) etapy procesu podejmowania decyzji
g) planowanie decyzji gospodarczych i kryteria klasyfikacji planów

– Struktury organizacyjne firmy i kierowanie zespołem ludzkim
a) więzi organizacyjne występujące w podmiotach gospodarczych
b) kryteria klasyfikacji struktur organizacyjnych
c) charakterystyka struktur organizacyjnych
d) kierowanie a przewodzenie
e) rozpiętość kierowania
f) teorie motywacji w kierowaniu ludźmi
g) style kierowania

– System kontroli wewnętrznej
a) kontrola jako funkcja zarządzania
b) etapy procesu kontroli
c) kryteria klasyfikacji rodzajów kontroli w przedsiębiorstwie i ich
charakterystyka
d) modele kontroli w zależności od typu przedsiębiorstwa
e) zakres kontroli

– Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej a jakość ksiąg rachunkowych
i sprawozdań finansowych
a) związek kontroli wewnętrznej z rachunkowością
b) kontrolne funkcje rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
c) elementy i instrumenty kontroli wewnętrznej dla zapewnienia
rzetelności ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej
d) kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym

Dodatkowe informacje
Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

  • w piątki – 17:00 – 20:00
  • w soboty – 09:00 – 15:45
  • i w niedziele – 09:00 – 15:45
This entry was posted in Kursy and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.