Metody i techniki szkoleniowe

kursyDzisiaj garstka wiedzy teoretycznej popartej wiedzą podręcznikową ale myślę że nie będzie to zbyt nudna lektura – zapraszam zatem do przeczytania notki

Metoda szkoleniowa według definicji to odpowiedni sposób przekazywania uczestnikom wiedzy zawodowej, rozwijania ich umiejętności oraz formowania właściwych postaw (wobec pracy, organizacji, przełożonych, współpracowników i klientów) w celu zwiększenia ich indywidualnego (i organizacji) kapitału ludzkiego.

W literaturze przedmiotu istnieje cała gama metod oraz technik szkoleniowych. Najczęściej omawiana jest następująca klasyfikacja metod szkoleniowych:

a/ pasywne czyli tradycyjne i aktywne czyli aktywizujące (metody rozróżniane ze względu na sposób uczenia się uczestników)

b/ indywidualne i grupowe – podział ze względu na liczbę uczestników szkolenia;

c/ na stanowisku pracy i poza nim – podział uwzględniający miejsce szkolenia;

d/ informacyjno – pokazowe, symulacyjne oraz szkolenie w działaniu – ze względu na sposób oraz tryb przekazywania wiedzy.

Nie jest to jednak jedyny podział metod szkoleniowych. J.E.Karney wymienia następujące metody:

 • Trening interpersonalny
 • Programowanie neurolingwistyczne
 • Trening asertywności
 • Trening tzw. myślenia pozytywnego
 • Metody heurystyczne, burza mózgów, metody relaksacyjne, gry dydaktyczne.

Inny znany podział metod szkoleń pracowniczych to:

 • Metody podające
 • Metody problemowe
 • Metody eksponujące
 • Metody słowne
 • Metody praktyczne.

Kryterium wyżej wymienionych metod to sposoby przyswajania przez człowieka wiedzy  i umiejętności oraz etapy procesu nauczania.

Szkolenie pracowników powinno odbywać się w oparciu o kilka podstawowych zasad. Okoń i Kupisiewicz wymienili następujące zasady szkoleń pracowniczych:

 • zasadę systemowości
 • zasadę poglądowości
 • zasadę samodzielności
 • zasadę związku teorii z praktyką
 • zasadę trwałości wiedzy i umiejętności
 • zasadę efektywności
 • zasadę operatywności wiedzy i umiejętności.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.