Metody i techniki szkoleniowe

techniki szkolenioweDzisiaj garstka wiedzy teoretycznej popartej wiedzą podręcznikową ale myślę że nie będzie to zbyt nudna lektura. Zapraszam zatem do przeczytania notki – techniki szkoleniowe – definicje i klasfyfikacja.

Metoda szkoleniowa według definicji to odpowiedni sposób przekazywania uczestnikom wiedzy zawodowej, rozwijania ich umiejętności oraz formowania właściwych postaw (wobec pracy, organizacji, przełożonych, współpracowników i klientów) w celu zwiększenia ich indywidualnego (i organizacji) kapitału ludzkiego.

W literaturze przedmiotu istnieje cała gama metod oraz technik szkoleniowych.

Techniki szkoleniowe – klasyfikacja

Najczęściej omawiana jest następująca klasyfikacja technik szkoleniowych:

 1. pasywne czyli tradycyjne i aktywne czyli aktywizujące (metody rozróżniane ze względu na sposób uczenia się uczestników)
 2. indywidualne i grupowe – podział ze względu na liczbę uczestników szkolenia;
 3. na stanowisku pracy i poza nim – podział uwzględniający miejsce szkolenia;
 4. informacyjno – pokazowe, symulacyjne oraz szkolenie w działaniu – ze względu na sposób oraz tryb przekazywania wiedzy.

Nie jest to jednak jedyny podział metod szkoleniowych. J.E.Karney wymienia następujące metody:

 • Trening interpersonalny
 • Programowanie neurolingwistyczne
 • Trening asertywności
 • Trening tzw. myślenia pozytywnego
 • Metody heurystyczne, burza mózgów, metody relaksacyjne, gry dydaktyczne.

Inny znany podział metod szkoleń pracowniczych to:

 • Metody podające
 • Metoda problemowa
 • Metody eksponujące
 • Metoda słowna
 • Metody praktyczne.

Kryterium wyżej wymienionych metod to sposoby przyswajania przez człowieka wiedzy  i umiejętności oraz etapy procesu nauczania.

Szkolenie pracowników powinno odbywać się w oparciu o kilka podstawowych zasad. Okoń i Kupisiewicz wymienili następujące zasady szkoleń pracowniczych:

 • zasadę systemowości
 • zasady poglądowości
 • zasadę samodzielności
 • zasady związku teorii z praktyką
 • zasadę trwałości wiedzy i umiejętności
 • zasady efektywności
 • zasadę operatywności wiedzy i umiejętności.

Techniki szkoleniowe poza stanowiskiem pracy stosuje się podczas zmian w funkcjonowaniu zespołu lub przedsiębiorstwa.

This entry was posted in Metodyka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.