Jak uczyć ogrodnictwa ?

centrum edukacjiTak jak uczy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Przebieg zajęć
Zajęcia rozpoczynają się najczęściej w sali Centrum. Tu demonstruje się zagadnienia, które nie mogą być pokazane na żywych roślinach w parku. Przy niektórych tematach w sali prowadzi się też pewne ćwiczenia i gry. Główna część zajęć odbywa się na terenie parku. Trasa zwiedzania dostosowana jest do tematu. W parku przeprowadzane są również zabawy i ćwiczenia ilustrujące wybrany temat.

Zależnie od pogody i życzenia uczestników przedłużeniu lub skróceniu może ulec część terenowa kosztem części kameralnej. Całe zajęcia włącznie z koniecznymi przerwami trwają do 2 godzin zegarowych. W ten czas należy wliczyć też przerwy wynikające z woli uczestników zajęć (np. przerwa na grupowe zdjęcia, przerwa na zakupy w kiosku, przerwa na odwiedzenie szkółki itp.).

Zasady rezerwacji i prowadzenia zajęć

 1. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez telefoniczne uzgodnienie terminu i tematu zajęć z pracownikiem Ogrodu. Pisemnie można jedynie potwierdzać zarezerwowane wcześniej zajęcia. Przy rezerwacji należy podać:
  1. termin: data i godzina rozpoczęcia zajęć
  2. temat oraz ewentualne dodatkowe życzenia (np. charakter rekreacyjny, język niemiecki, możliwość odwiedzenia konkretnego miejsca w parku itd.)
  3. planowaną liczbę uczestników (maksymalnie 50 osób) i ich wiek (bez ograniczeń)
  4. nazwę grupy (szkoła, stowarzyszenie i in.) oraz kontaktowy numer telefonu
 2. Wszystkie opłaty wnosi się gotówką w dniu pobytu w Ogrodzie. Na opłatę za zajęcia składają się bilety wstępu dla każdego uczestnika oraz opłata dodatkowa podana w cenniku. Opłata dodatkowa dotyczy faktu przeprowadzenia zajęć a nie czasu ich trwania.
 3. Zajęcia odbywają się niezależnie od pogody.
 4. Opiekunowie grupy odpowiadają za:
  1. dopilnowanie, żeby strój uczestników odpowiadał warunkom terenowym (obuwie sportowe, odzież chroniąca przed deszczem i przed słońcem, środki chroniące przed ukąszeniem owadów)
  2. przestrzeganie przez uczestników regulaminu Ogrodu oraz wskazówek prowadzącego; szczególnie w punktach mogących dotyczyć bezpieczeństwa uczestników
  3. poinformowanie prowadzącego na początku zajęć o osobach uczulonych, nie w pełni sprawnych, chorych
 5. W przypadku zajęć typowo dydaktycznych sugerujemy zabranie aparatów fotograficznych. Zdjęcia w Ogrodzie można wykonywać bez ograniczeń, natomiast pozwolenie na zbieranie roślin do zielnika wydawane jest tylko w wyjątkowych sytuacjach
 6. Ogród Dendrologiczny zastrzega sobie prawo przerwania i niezrealizowania zajęć bez zwrotu kosztów w przypadku rażącego naruszania przez uczestników regulaminu Ogrodu, np.:
  1. chwytania, dręczenia lub zabijania zwierząt (żab, ślimaków i in.)
  2. powtarzającego się mimo upomnień samowolnego schodzenia ze ścieżek
  3. zrywania, deptania, niszczenia roślin
  4. uporczywego śmiecenia, dewastowania urządzeń ogrodowych itp.

Zielnik
Podczas niektórych zajęć uczestnicy otrzymują pomocnicze zestawy zielnikowe, które mogą zabrać ze sobą. Z zasady nie wyraża się zgody na samodzielne zbieranie żywych roślin do zielnika. W przypadku szyszek, owoców, opadłych liści jedynym ograniczeniem w zbieraniu jest regulaminowa konieczność poruszania się tylko po ścieżkach.
Zbiory zielnikowe Ogrodu są udostępniane bezpłatnie do celów demonstracyjnych i badawczych.

Przykładowy scenariusz dla nauczycieli

W Ogrodzie można też prowadzić zajęcia samodzielnie. Poniżej zamieszczamy przykładowy scenariusz zajęć jesiennych.

TEMAT: LIŚCIE
Trasa oznaczona kolorem czerwonym.

Zajęcia polegają na ocenie za pomocą zmysłu dotyku i zmysłu wzroku leżących na ścieżkach liści.

 1. Uczestnicy zbierają po drodze opadłe liście. Wybierają te, które zwróciły ich uwagę. Jeśli to możliwe, starają się zapamiętać lub zapisać nazwy drzew, z pod których je zebrali (wg tabliczek)
 2. Przy stawie centralnym (3/4 trasy) grupa zatrzymuje się pod orzechem japońskim (miejsca do siedzenia naprzeciw ogrodu skalnego). Tu uczestnicy najpierw starają się ocenić własne liście: określić ich kształt, rodzaj blaszki, obecność włosków, kolor itd. Następnie pojedyncze osoby opisują wybrany liść bez pokazywania go – pozostali starają się wybrać ze swoich zbiorów liść, który najbardziej pasuje do opisu. Po sprawdzeniu zgodności liści wybranych z opisywanym można ocenić zdolność porozumienia się w obrębie grupy w zakresie wrażeń zmysłowych i zweryfikować prawidłowość używanych określeń. Zadanie można rozszerzyć o pracę domową polegającą na wyszukaniu synonimów użytych do opisu określeń, oraz znalezieniu słownikowych definicji używanych słów.
 3. Na pozostałym odcinku trasy ćwiczenie poszerza się o próbę opisywania liści będących jeszcze na drzewach – na odległość. Ma to na celu trening spostrzegawczości oraz łączenia cech postrzeganych dotykiem z określonym wyglądem liścia (np. liść połyskujący w dotyku jest najczęściej skórzasty, pokryty warstwą wosku).
 4. Zależnie od wieku uczestników można włączyć do programu zadanie dopasowania opisu liści do konkretnych gatunków drzew i utworzenie prostego klucza do rozpoznawania drzew po liściach

Czytelnia
Częścią Centrum Edukacji Przyrodniczej jest czytelnia. Zbiory obejmują książki i czasopisma związane z naukami przyrodniczymi. Korzystanie z czytelni jest nieodpłatne. Czytelnia jest czynna w dni powszednie od godziny 8.00 do 15.00. Jednorazowo w czytelni może przebywać nie więcej niż 8 osób. Możliwe jest odpłatne skorzystanie z kserokopiarki.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.