Elementy procesu szkolenia pracowników

 1. procesDzisiejsza notka będzie poświęcona ELEMENTOM PROCESU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW. Zapraszam do jej lektury

Szkolenie pracowników to pewien system oraz postępujący proces. Do jego głównych elementów zalicza się następujące elementy:

 1. Rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych w rezultacie specjalnie przeprowadzonych badań;
 2. Opracowanie odpowiedniego planu programu szkolenia w celu zaspokojenia tych potrzeb;
 3. Dokonanie oceny przebiegu i efektów szkolenia.

Zainteresowanie szkoleniami wśród wielu organizacji, rosnąca wciąż oferta firm szkoleniowych oraz ograniczoność budżetów szkoleniowych powodują konieczność dokładnego ustalenia potrzeb szkoleniowych, dlatego też każdy proces szkoleniowy powinien rozpocząć się od dokładnego i wnikliwego przeanalizowania potrzeb szkoleniowych.

Analiza i rozpoznanie potrzeb szkoleniowych to pierwszy element każdego szkolenia. Polega ona na określeniu hierarchii ważności potrzeb, wzajemnych zależności między nimi oraz stopnia realności ich zaspokojenia ze względu na wielkość budżetu. Przeprowadzana jest przez:

 • Dział personalny
 • Dział szkoleniowy
 • Trenera
 • Firmę szkoleniowo – konsultingową.

Wyżej wymieniony proces czy też pierwszy element każdego szkolenia składa się   z szeregu następujących po sobie etapów:

 1. zbieranie informacji
 2. ujawnienie problemów
 3. ustalenie przyczyn problemów
 4. określenie problemów wymagających szkolenia i nie wymagających szkolenia pracowników
 5. ustalenie priorytetów
 6. zaplanowanie działań.

Ustalenie potrzeb szkoleniowych dotyczyć może różnych elementów i poziomów. Może objąć swoim zakresem poszczególnych pracowników, całych grup czy zespołów pracowniczych oraz całej organizacji.

Drugim bardzo ważnym elementem szkolenia jest ustalenie kryterium oceny przedsięwzięć i działań   z tego zakresu. Element ten obejmuje swoim zakresem następujące poziomy:

 1. Wdrażanie – pracownicy powinni zdobyć wiedzę, jak wykonywać dobrze swoje pracę;
 2. Doskonalenie – zdobywanie wiedzy dotyczącej ulepszania wykonywanego zajęcia
 3. Wprowadzenie innowacji – szukanie nowych i lepszych sposobów wykonywania pracy.

Jak widać szkolenie pracowników to bardzo skomplikowany proces. Przybiera on postać pewnych schierarchizowanych ze sobą etapów oraz pozwala na pełniejsze i lepsze wykorzystanie możliwości czy potrzeb osób w nim uczestniczących. Warto zatem zapoznać się z tą wiedzą raz po to by ocenić je właściwie, dwa po to by stało się ono czymś pozytywnym i naprawdę atrakcyjnym.

This entry was posted in Metodyka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.